Hyresvillkor

Vem får köra snöskoter?

För att få köra snöskoter i Sverige krävs att du är 16 år och har ett förarbevis för snöskoter. Du får även köra snöskoter om du har ett traktorkort eller körkort som är utfärdat första gången* före 1/1 år 2000.

Var får du köra snöskoter?

Det är förbjudet att köra på skogs- och jordbruksmark, om det inte är uppenbart

att det kan ske utan risk för skada på skog eller mark. Generellt förbud för körning

på skogsplanteringar eller i ungskog som är lägre än två meter över snötäcket.

Du är själv skyldig att förvissa dig om att det inte är någon skaderisk.

I fjällen finns ett antal så kallade regleringsområden. I en del av dessa områden finns

allmänna skoterleder och där får körning endast ske på lederna. I andra

regleringsområden gäller totalt skoterförbud för allmänheten.

Länsstyrelsen eller kommunen kan utfärda förbud att köra snöskoter i andra områden av hänsyn till bl a friluftsliv,

rennäring, djurliv eller naturvård. Skoterkörning kan också regleras av kommuner genom lokala trafikföreskrifter. I nationalparker och naturreservat gäller särskilda bestämmelser. I vissa parker och reservat är det förbjudet att använda motordrivet fordon. I föreskrifterna för det skyddade området kan du se om det är förbjudet.

Allmän snöskoterkörning är förbjudet i en skidanläggnings nedfarter eller i anslutning till dessa. Området är att betrakta som skidområde och när anläggningen är stängd är den att betrakta som arbetsområde då inga andra skall uppehålla sig där.

Vad gäller vid hyra?

Hyrestagaren förbinder sig att återlämna hyresobjekten rengjorda samt i fullgott skick (helt utan skador), samt att

om eventuella skador uppstår ersätta skadan till dess fulla värde. Skador som uppkommer på hyrd utrustning

skall ersättas innan avresa. Skador på hyrd utrustning som föranleder reparation, debiteras per timme,

plus materialkostnader.

Hyrestagaren intygar att hyresobjekten vid utlämnandet var i fullgott skick. Hyrestagaren förbinder sig

att inom föreskriven tid återlämna hyresobjektet. För hyresobjekt som ej återlämnas inom föreskriven tid

debiteras full hyra samt eventuell ersättning för förlorad hyresintäkt.

 

Snöskoter och ATV

Fria mil gäller.

Alla priser är exklusive bränsle. Produkterna Levereras alltid fulltankade och återlämnas fulltankade.

Vi debiterar 30 sek / liter vid icke tankad maskin.

Alla våra maskiner är besiktade, försäkrade och godkända för uthyrning.

Vid skada gäller självkostnadspris dock max 10000 sek / maskin.

* Vid fel på maskiner bistår vi med service dygnet runt.

 

Gummikanoter

Vid hyra av gummikanot för färd i strömmande vatten krävs både gott omdöme och försiktighet. Hyrestagaren

förbinder sig att följa de rekommendationer som ges beträffande färdvägar i forsarna samt bärning /tågning

förbi forsar som kräver detta. All färd sker på egen risk.

Hyrestagaren förbinder sig att vara på upphämtningsplats i rätt tid enligt ovan, samt med förhyrd utrustning

rengjord och färdig för inspektion. Eventuell väntetid vid sen ankomst debiteras per timme. Vid försening

överstigande 3 timmar ger hyrestagaren uthyraren rätt att utlösa larm och starta eftersök. Hyrestagaren

ansvarar vid sådant larm/eftersök för samtliga uppkomna kostnader därav.

 

Tält och Lavvu

Objekten levereras och återlämnas fullt utrustade och i rengjort, fullgott skick.

Hyrestagaren förbinder sig att vid uppsättning och nedpackning följa de instruktioner som medföljer. Hyrestagaren åtar sig ansvaret att vid uppsättning alltid förankra alla tillgängliga stormlinor.

Hyrestagaren åtar sig även ansvaret att alltid vidtaga största möjliga försiktighet vid hantering av öppna lågor.

Eldning är inte tillåten i våra produkter.

Hyrestagaren åtar sig ansvaret att städa och återställa lägerplatsen i det skick ni fann den.

 

Fiske och övrig utrutning

Vid hyra gäller de generella reglerna i första stycket.

GPS och radioapparater levereras fulladdade och vid behov görs en funktionsgenomgång med uthyraren.